You are here
Home > posts

Sge pe slots

Sge pe slots h1>

sge_pe tillater definisjon av grensesnitt til vilkarlig parallelle miljoer. Nar et parallelt miljo er definert eller endret med -ap eller -mp-alternativene til og koblet til en eller flere koer via pe_list i miljoet, kan det bli forespurt om en jobb via -pe-bryteren til sammen med en foresporsel om et numerisk omrade av parallelle prosesser som skal tildeles av jobben. Ekstra -l-alternativer kan brukes til a angi mer detaljerte stillingsbehov.

Merk, Grid Engine tillater backslashes (\) brukes til a unnslippe newline-tegn. Bakslaget og den nye linjen erstattes med et mellomrom for enhver tolkning.

pe_name.

user_lists.

xuser_lists.

Hver bruker som er inneholdt i minst en av brukerlisten tilgangslister har tilgang til det parallelle miljoet. Hvis parameteren user_lists er satt til NONE (standard), har enhver bruker tilgang dersom ikke eksplisitt utelukkes via parameteren xuser_lists.

Hver bruker som finnes i minst en av tilgangslistene for xuser_lists, har ikke tilgang til det parallelle miljoet. Hvis parameteren xuser_lists er satt til NONE (standard), har enhver bruker tilgang.

Hvis en bruker er inneholdt bade i en tilgangsliste i xuser_lists og user_lists, blir brukeren nektet tilgang til det parallelle miljoet.

start_proc_args.

stop_proc_args.

Oppstartsprosedyren paberopes av pa hovednoden til jobben for du utforer jobbscriptet. Hensikten er a sette opp det parallelle miljoet etter behovene. Avsluttingsprosedyren paberopes etter at jobbscriptet er ferdig. Hensikten er a stoppe det parallelle miljoet og fjerne det fra alle deltakende systemer. Standardutgangen av prosedyren blir omdirigert til filen REQUEST .po JID i jobbens arbeidskatalog (se med REQUEST som navnet pa jobben som vist av og JID er jobbens identifikasjonsnummer. Pa samme mate omdirigeres standardfeilutgangen til FORSOK .pe JID. Hvis -e eller -o-alternativene er gitt ved jobbinnlevering, slettes PE-feilen og standardutgangen i de angitte banene.

Folgende spesielle variabler, utvidet ved kjoring, kan brukes (foruten andre strenge som ma tolkes av start- og stoppprosedyrer) for a utgjore en kommandolinje:

$ pe_hostfile Stienavnet til en fil som inneholder en detaljert beskrivelse av utformingen av det parallelle miljoet som skal settes opp ved oppstartsprosedyren. Hver linje i filen refererer til en vert der parallelle prosesser skal kjores. Den forste oppforingen i hver linje angir vertsnavnet, den andre oppforingen, antall parallelle prosesser som skal kjores pa verten, den tredje oppforingen, navnet pa koen og den fjerde oppforingen en multiprosessorkonfigurasjon (eller «NONE»). Hvis bindende pe er spesifisert pa jobbinnlevering, er den fjerde kolonnen kjernebindingsspesifikasjonen som kolon-separerte socket-core-par, som «0,0: 0,1», som betyr den forste kjerne pa den forste kontakten og den andre kjerne pa den forste kontakten kan brukes til binding. $ vertsnavn Navnet pa verten der oppstartings- eller stoppprosedyrene kjores. $ ja_task_id Arbeidsoppgavelinjen for arbeidsoppgave (0 hvis ikke en array jobb). $ job_owner Brukernavnet til jobbinnehaveren. $ job_id Grid Engine’s unike jobbidentifikasjonsnummer. $ jobbnavn Navnet pa jobben. $ pe Navnet pa det parallelle miljoet som brukes. $ pe_slots Antall spor som er gitt for jobben. $ prosessorer Prosessorstrengen som folger med i koekonfigurasjonen (se pa hovedkoen (koen hvor oppstart og stoppprosedyrene kjores). $ ko Klusterkoen for master ko-forekomsten. $ sge_cell SGE_CELL-miljovariabelen (nyttig for a finne filer). $ sge_root Miljovariabelen SGE_ROOT (nyttig for a finne filer). $ stdin_path Standardinngangsstien. $ stderr_path Standardfeilveien. $ stdout_path Standardutgangsstien. $ merge_stderr $ fs_stdin_host $ fs_stdin_path $ fs_stdin_tmp_path $ fs_stdin_file_staging $ fs_stdin_file_staging $ fs_stdout_host $ fs_stdout_path $ fs_stdout_tmp_path $ fs_stdout_file_staging $ fs_stderr_host $ fs_stderr_path $ fs_stderr_tmp_path $ fs_stderr_file_staging.

Start- og stoppkommandoene kjores med samme miljoinnstilling som for jobben som skal startes etterpa (se.

allocation_rule.

Den nav rende versjonen av planleggeren forstar bare folgende tildelingsregler:

int Et heltall, som bestemmer antall prosesser per verts. Hvis det er 1, ma alle prosessene ligge pa forskjellige verter. Hvis det spesielle navnet $ pe_slots er brukt, ma hele spekteret av prosesser som spesifisert med -pe-bryteren tildeles pa en enkelt vert (uansett hvilken verdi som tilhorer rekkevidden, er endelig valgt for jobben som skal tildeles). $ fill_up Fra den best egnede verten / koen er alle tilgjengelige plasser tildelt. Ytterligere verter og koer er «fylt opp» sa lenge en jobb fortsatt krever spor for parallelle oppgaver. $ round_robin Fra alle egnede verter, er en enkelt plass tildelt til alle oppgaver forespurt av den parallelle jobben sendes. Hvis flere oppgaver blir forespurt enn det er funnet egnede verter, starter tildelingen igjen fra den forste verten. Tildelingsordningen gar gjennom egnede verter i en mest hensiktsmessig forste rekkefolge.

control_slaves.

For a fa kontroll over slaveoppgavene til en parallell applikasjon, kreves et sofistikert PE-grensesnitt, som fungerer tett sammen med Grid Engine-anlegg, som vanligvis tolker gridmotorens vertsfil og starter eksterne oppgaver med og dens alternativ. Se for eksempel katalogen $ SGE_ROOT / mpi og howto sidene & lt; URL: http://arc.liv.ac.uk/SGE/howto/#Tight%20Integration%20of%20Parallel%20Libraries & gt ;.

Vennligst sett parameteren control_slaves til feil for alle andre PE-grensesnitt.

job_is_first_task.

Hvis wallclock regnskap brukes (execd_params ACCT_RESERVED_USAGE og / eller SHARETREE_RESERVED_USAGE satt til TRUE) og control_slaves er satt til FALSE, pavirker job_is_first_task-parameteren regnskapet for jobben: En verdi pa SANT betyr at regnskapet for CPU og forespurt minne blir multiplisert med tallet av spor som er forespurt med -pe bryteren. FALSE betyr at regnskapsinformasjonen blir multiplisert med antall spor + 1. Ellers er den eneste signifikante effekten av parameteren pa displayet av jobben, men den kan brukes til a indikere, si, mpirun-type jobbstart.

urgency_slots.

Anslatt spaltildeling har en betydning nar du bestemmer ressursforesporselsbasert prioritetsbidrag for numeriske ressurser som beskrevet i og vises nar kjores uten -g t-alternativ.

Folgende metoder stottes:

int Det angitte heltallnummeret brukes direkte som potensiell spaltebelop. min Spilleintervallminimum brukes som potensiell spaltebelop. Hvis ingen lavere bunn er spesifisert med omradet, antas 1. maks Spilleomradet maksimalt brukes som potensiell spaltebelop. Hvis ingen ovre grense er spesifisert med omradet, antas absolutt maksimal mulig pa grunn av PEs slotsinnstilling. avg Gjennomsnittet av alle tall som forekommer innenfor jobbets PE-rekkefolge, antas.

accounting_summary.

Parameteren Accounting_summary kan settes til SANT eller FALSK. En verdi av SANT indikerer at det kun skrives en enkelt regnskapspost til filen, som inneholder regnskapssammendrag av hele jobben, inkludert alle slaveoppgaver, mens en verdi av FALSE indikerer at en individuell post er skrevet for hver slaveoppgave, sa vel som for masteroppgaven.

Merk: Nar du kjorer tett integrerte jobber med SHARETREE_RESERVED_USAGE sett, og accounting_summary aktivert i det parallelle miljoet, vil reservert bruk kun rapporteres av hovedoppgaven til parallelljobben. Ingen per-parallelle oppgavebruksposter blir sendt fra execd til qmaster, noe som kan redusere belastningen pa qmaster betydelig nar du kjorer store, tett integrerte parallelle jobber. Dette fjerner imidlertid den eneste post-hoc-informasjonen om hvilke verter en jobb som brukes.

Top

Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi fant det for deg. Gå her nå!