You are here
Home > posts

Lisensavtale.

Lisensavtale.

For bruk av [BESKRIVELSE AV HVA ER LISENSERT]

Denne lisensavtalen (denne «avtalen» i denne «lisensavtalen») er laget og effektiv fra og med [DATE] («startdato») av og mellom:

[LICENSOR.Company], et selskap organisert og eksisterende i [LICENSOR.Country], med en registrert adresse pa [LICENSOR.Address] («Lisensgiver»).

[LICENSEE.Company], et selskap organisert og eksisterende i [LICENSEE.Country], med en registrert adresse pa [LICENSEE.Address] («Lisenstaker»).

1. onsker a fa lisens til a bruke [BESKRIVELSE AV PRODUKT] (heretter «Asset»), og.

PandaTip: Beskrivelsen av saken du lisensierer bor v re en beskrivende som mulig, og bor inkludere alle aspekter av hva Lisenstaker vil ha lisensrettigheter til a bruke.

2. Lisensgiver er villig til a gi Lisenstaker en ikke-eksklusiv, ikke-overforbar lisens for a bruke aktiva for begrepet og spesifikk formal som er angitt i denne avtalen.

NA HVIS, i lys av det foregaende, og de gjensidige loftene og tilsagnene som er indeholdt heri, og andre gode og verdifulle hensyn, er partene enige om folgende:

1. DEFINISJONER.

1.1 «Avtale» betyr denne Lisensavtalen, inkludert vedlagte plan.

1.2 «konfidensiell informasjon» betyr informasjon som:

en. er i sin natur konfidensiell;

b. er utpekt skriftlig av lisensgiver som konfidensiell

c. Lisenstaker vet eller burde vite, er fortrolig;

d. Informasjon som inngar i eller er knyttet til Lisensgiveres immaterielle rettigheter;

1.3 «Asset» betyr Asset levert av Lisensgiver som spesifisert i punkt 6 i Schedule i skjemaet som angitt i punkt 7 i Schedule.

1.4 «Immaterielle rettigheter» betyr alle rettigheter i og til ethvert opphavsrett, varemerke, handelsnavn, design, patent, know how (handelshemmeligheter) og alle andre rettigheter som folger av intellektuell aktivitet pa industriell, vitenskapelig, litter r eller kunstnerisk omrade og eventuelle soknad eller rett til a soke om registrering av noen av disse rettighetene og enhver rett til a beskytte eller handheve noen av disse rettighetene, som n rmere angitt i punkt 5.

1.5 «parti» betyr en person eller forretningsenhet som har utfort denne avtalen N rmere informasjon om partene er angitt i punkt 2 i skjemaet.

1.6 «Term» betyr denne avtales begynnelse pa begynnelsesdatoen som angitt i punkt 4 i skjemaet og utloper pa utlopsdatoen angitt i punkt 5 i skjemaet.

2. LISENSGIVELSE.

2.1 Lisensgiver gir lisensinnehaveren en ikke-eksklusiv, ikke-overforbar lisens for Termen for a bruke Asset for det spesifikke formal som er spesifisert i denne Avtalen, underlagt vilkarene som er angitt i denne Avtalen.

3.1 Med hensyn til lisensgiveren som gir lisensen i henhold til klausul 2 i denne lisensavtalen, godtar lisensinnehaveren a betale lisensgiver mengden av lisensavgift som spesifisert i punkt 9 i skjemaet.

4. LISENSENS FORPLIKTELSER.

4.1 Lisenstaker kan ikke bruke Asset, til andre formal enn som angitt i denne avtalen og i punkt 8 i Schedule.

PandaTip: «Formalet» (eller «tillatt bruk») er en sv rt viktig del av et lisens siden det begrenser Lisenstaker til bestemt bruk. Eventuell annen bruk vil kreve separat forhandling av en separat lisensavgift.

4.2 Lisensinnehaveren kan tillate sine ansatte a bruke aktiva for de formal som er beskrevet i punkt 8, forutsatt at Lisenstaker tar alle nodvendige skritt og stiller de nodvendige vilkarene for a sikre at alle ansatte som bruker aktivet, ikke kommersialiserer eller avslorer innholdet av det til enhver tredje person, eller bruk den annet enn i samsvar med vilkarene i denne avtalen.

4.3 Lisenstaker vil ikke distribuere, selge, lisensiere eller underlicensiere, la, handle eller eksponere for salg Assetet til en tredjepart.

4.4 Ingen eksemplarer av aktivet skal gjores annet enn som uttrykkelig godkjent av Lisensgiver.

4.5 Ingen endringer i eiendelen eller innholdet kan gjores av lisensinnehaveren.

4.6 Lisenstaker skal gi teknologiske og sikkerhetsforanstaltninger for a sikre at eiendelen som Lisenstaker er ansvarlig for, er fysisk og elektronisk sikret mot uautorisert bruk eller tilgang.

4.7 Lisenstaker skal sorge for at Asset beholder alle Lisensgiveropphavsrettserkl ringer og andre propriet re legender og alle varemerker eller servicemerker av Lisensgiver.

5. INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER.

5.1 Alle immaterielle rettigheter over og i forbindelse med eiendelen eies av Lisensgiver. Lisenstakeren erverver ikke noen rett til eierskap i aktiva.

6. ANSVARSBEGRENSNING.

6.1 Lisenstaker anerkjenner og godtar at verken lisensgiver eller styremedlemmer, offiserer, ansatte eller agenter er ansvarlig for tap eller skade som oppstar som folge av eller som folge av lisensgiverens tilbud av eiendelen i henhold til denne avtalen eller bruk av eiendelen ved Lisenstaker eller dets ansatte og lisensinnehaveren frigjor hermed Lisensgiver i sin helhet fra enhver form for ansvar, tap, skade eller krav.

7. FORTROLIGHET.

7.1 Ingen av partene kan bruke, offentliggjore eller gjore tilgjengelig for tredjepart den annen parts konfidensielle opplysninger, med mindre slik bruk eller utlevering gjores i samsvar med vilkarene i denne avtalen.

7.2 Hver part ma sikre den annen parts konfidensielle opplysninger sikkert og i trygd, unntatt i den grad slike konfidensielle opplysninger:

en. er palagt a bli avslort i henhold til kravene i enhver lov, rettslig eller lovgivende organ eller myndighet; eller.

b. ble godkjent for utgivelse skriftlig av den annen part, men bare i omfang og underlagt de vilkar som matte bli palagt i slik skriftlig fullmakt.

7.3 Denne paragraf 7 vil overleve oppsigelse av denne avtalen.

8. DISCLAIMERS & amp; UTGIVELSE.

8.1 I den utstrekning loven tillater, vil Lisensgiver pa ingen mate v re ansvarlig for Lisenstaker eller tredjepart for tap eller skade, men forarsaket (inkludert gjennom forsommelse) som direkte eller indirekte kan lide i forbindelse med bruk av aktiva .

8.2 Eiendom er gitt av Lisensgiver pa en «som er» basis.

PandaTip: Ved a bruke ordene «som det er» begrenser du ditt ansvar for eventuelle krav lisensinnehaveren kan gjore med hensyn til aktiva (det vil si varen du lisensierer). Poenget her er at Lisenstaker har sett varen i gang, og at du tillater dem a bruke den, men gir ingen garantier.

8.3 Lisensgiver vil ikke holdes ansvarlig for Lisensinnehaveren pa noen mate, for tap, skade eller skade som Lantakeren eller noen annen person har hatt i forbindelse med bruk av aktivet eller deler av det.

8.4 Uansett hva som er angitt i denne avtalen, skal Lisensgiver under ingen omstendigheter v re ansvarlig for eventuelle krav, skader eller tap som kan oppsta ved modifikasjon, kombinasjon, drift eller bruk av Asset med Lisenstakerens dataprogrammer.

8.5 Lisensgiver garanterer ikke at aktivet vil fungere i noe miljo.

8.6 Lisenstaker anerkjenner at:

en. Assetet har ikke v rt forberedt pa a oppfylle noen spesifikke krav til noen parti, inkludert krav fra Lisensinnehaver; og.

b. Det er derfor Lisensinnehaverens ansvar a sikre at Asset oppfyller sine egne individuelle krav.

8.7 I den utstrekning loven tillater, er ingen uttrykkelig eller underforstatt garanti, vilkar, betingelse eller foretak gitt eller antatt av Lisensgiver, inkludert enhver underforstatt garanti om salgbarhet eller egnethet til et bestemt formal.

9. VILKAR.

9.1 Lisenstaker ma skadeslos, forsvare og holde ufarlig Lisensgiver, dets styremedlemmer, offiserer, ansatte og agenter fra og imot alle krav (herunder tredjeparts krav), krav, handlinger, koster, utgifter (herunder advokatkostnader) og skader ( inkludert indirekte eller folgeskader), noe som resulterer i:

en. Lisenstakerens og Lisensinnehaverens ansattes bruk eller tillit til eiendelen,

b. brudd pa vilkarene i denne lisensavtalen av lisensinnehaveren eller enhver lisensinnehaver, og.

c. enhver annen handling av Lisenstaker.

9.2 Denne paragraf 9 vil overleve oppsigelse av denne avtalen.

10.1 Enhver feil eller forsinkelse av en av partene til a utove enhver rett, makt eller privilegium i henhold til denne, eller a insistere pa overholdelse eller ytelse av den andre av bestemmelsene i denne Lisensavtalen, skal ikke fungere eller tolkes som et frafall derav.

11. GJELDENDE LOVGIVNING.

11.1 Denne avtalen skal tolkes av og styres i samsvar med lovene i [COUNTRY]. Partene forplikter seg til eksklusiv jurisdiksjon av domstolene i [COUNTRY].

PandaTip: Hvis avtalen skal styres i samsvar med amerikanske lover, ma du ogsa gi staten.

12. AVSLUTNING.

12.1 Denne avtalen og lisensen som er gitt her, begynner pa Innledningsdato og er gitt for Terminen, med mindre annet er opphort av Lisensgiver i tilfelle noen av folgende:

en. hvis Lisenstaker er i strid med vilkarene i denne Lisensavtalen og ikke har rettet slikt brudd pa Lisensgiverens rimelige tilfredshet innen 7 dager etter Lisensgiverens varsel om det samme.

b. Dersom Lisenstaker blir insolvent, eller institutter (eller det er opprettet) i konkurs, insolvens, omorganisering eller opplosning, eller gjor en oppgave til fordel for kreditorer; eller.

c. Lisenstaker er i strid med klausul 5 eller 7 i denne avtalen.

12.2 Oppsigelse i henhold til denne klausulen skal ikke pavirke andre rettigheter eller rettsmidler som Lisensgiveren har.

13. LISENSAVGIFT.

13.1 I motsetning til lisensavtalen som er beskrevet i denne Lisensavtalen, skal Lisenstaker betale den arlige lisensavgiften som angitt i punkt 9 i Schedule umiddelbart etter gjennomforingen av denne Avtalen og pa hvert arsdagen for denne Avtalen.

13.2 Lisensavgiften og eventuelle andre belop som skal betales av Lisenstaker til Lisensgiveren i henhold til denne Avtalen, er eksklusive alle utenlandske og innenlandske skatter, som, hvis det viser seg a v re aktuelt, vil bli fakturert til Lisenstaker og betalt av Lisenstaker innen 30 dager av en slik faktura.

14. OPPLYSNINGER.

14.1 Lisenstaker skal ikke tildele noen rettigheter til denne Lisensavtalen uten skriftlig samtykke fra Lisensgiver.

15. OPPLYSNINGER.

15.1 Alle meldinger som kreves i henhold til denne avtalen skal v re skriftlig og skal anses som gitt (i) nar de leveres personlig; (ii) fem (5) dager etter utsendelse, nar sendt sertifisert post, tilbakebetaling av kvittering og porto forhandsbetalt; eller (iii) en (1) virkedag etter forsendelse, nar den sendes via en kommersiell overnatterbuss, forutbetalt avgift. Alle merknader gitt av en av partene ma sendes til den annenes adresse som forst skrevet ovenfor (med mindre annet endres ved skriftlig varsel).

16. COUNTERPARTS.

16.1 Denne avtalen kan utfores i et hvilket som helst antall motparter, som hver skal anses som en original, og som alle sammen skal utgjore et instrument.

17. SIKKERHET.

17.1 Parterne anerkjenner lovens usikkerhet med hensyn til visse bestemmelser i denne avtalen og uttrykker uttrykkelig at denne Avtalen skal tolkes pa en mate som gjor bestemmelsene gyldige og handheves i storst mulig grad i henhold til gjeldende lov. I den utstrekning at eventuelle bestemmelser i denne avtalen bestemmes av en domstol med kompetent jurisdiksjon for a v re ugyldig eller uhandterlig, vil slike bestemmelser bli slettet fra denne avtalen eller endret slik at de kan handheves og gyldigheten og eksigibiliteten av resten av slike bestemmelser og denne avtalen vil ikke pavirkes.

18. HELE AVTALE.

18.1 Denne avtalen inneholder hele avtalen mellom partene og erstatter tidligere forstaelse, forpliktelser eller avtaler, muntlig eller skriftlig. Videre kan denne avtalen ikke endres, endres eller pa annen mate endres i noen henseende bortsett fra en skriftlig avtale som er undertegnet av begge parter.

AV BEKRAGTNING AV DETTE, ble denne avtalen, inkludert vedlagte skjema, undertegnet av partene under henvendelse til deres behorig autoriserte representanter og trer i kraft fra og med inntaksdato.

Artikkel 1 – Lisensavtale.

LISENSAVTALEN SOM DENNE TIDSPLANEN FORDELER EN DEL ER DATERT DEN [DATO] OG ER AV OG MELLOM PARTER REFERENSER I Pkt. 2 HVORFOR.

Artikkel 2 – Lisensgiverens og Lisensinnehaverens navn og adresse.

Lisensgiver: [LICENSOR.Company], et selskap organisert og eksisterende i [LICENSOR.Country], med en registrert adresse pa [LICENSOR.Address].

Lisenstaker: [LICENSEE.Company], et selskap organisert og eksisterende i [LICENSEE.Country], med en registrert adresse pa [LICENSEE.Address].

Punkt 3 – Andre lisensvilkar.

PandaTip: Er det noen andre vilkar for lisensen? Hvis ja, gi de i denne delen.

Punkt 4 – Innledningsdato.

Punkt 5 – Utlopsdato.

Punkt 6 – Eiendomsbeskrivelse.

Punkt 7 – Eiendomsform.

PandaTip: Hvis dette er programvarebasert, i hvilket format vil du levere varen?

Punkt 8 – Godkjent Formal.

PandaTip: Dette er et viktig element i avtalen. Er dette en lisens til a bruke varen internt for kundens eget forretningsformal? Kan kunden videreselge (forutsatt at du har en forhandleravtale)? Kan kunden endre elementet i det hele tatt?

Punkt 9 – Lisensavgift.

PandaTip: Er dette en arlig avgift, kvartalsavgift, eller er det en annen tidsplan for betaling? Du ma oppgi den informasjonen i denne delen.

Top

Hallo! Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi fant det for deg. Gå her nå!